[#titleText#]
[#titleText#]
[#titleText#]

HOURS

[FASHION, VARIETY, FOOD] From 10:00 to 21:00

[GOURMET] From 10:00 to 22:00

HOLIDAY

[2017]
May.18
Jul.20
Sep.21
Nov.16
[2018]
Jan.1
Jan.18
Mar.15

ABOUT

It is underground shopping center of being born NAMBA NANNAN i 1957 (Showa 32) Osaka first unit. gaidomatogaineni "* "underground shopping center" to "sha*jishitagai" - 每 tentoninfujusoyokyo 逛逛 matonanha*jishita*jin*kei* - joryonojufun*kijishitagaichokutatsusha*matokono, riyonanha*un**konohisagekyobenriseishi*ryokukafun. tenhokamaenarii "*" (YOSOOI), "ten thousand" (YOROZU), "SHOKU" (SHOKU) sanko*iki. igendaiwafu*keimatogaidohisagekyoryohei**yasuwamatokuukan.


PAGETOP